Privacy

Privacyverklaring

CWI hecht belang aan de privacy van haar contacten en bezoekers van de website. We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.

Het gaat hierbij om het verwerken van je gegevens voor het:

 • via de website inschrijven voor evenementen van CWI;
 • via de website invullen van (web)formulieren;
 • via e-mail ontvangen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van evenementen van CWI.
 • CWI acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig.
 • Bij deze verwerking houdt CWI zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • we duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
 • we het verzamelen van je persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken;
 • we je recht respecteren om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

We reden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Inschrijving evenementen

 • Via onze website kun je je aanmelden voor evenementen van CWI. Als je je via onze website aanmeldt voor een evenement, kan CWI de onderstaande gegevens van je verwerken:
 • voor- en achternaam (verplicht veld)
 • e-mailadres (verplicht veld)
 • organisatie, waarbij je werkzaam bent (verplicht veld)
 • functie
 • dieetvoorkeuren
 • eventuele overige informatie die je vrijwillig invult

Rechtsgrond

De verwerking van je gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die CWI met jou aangaat voor jouw deelname aan het betreffende evenement van CWI (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Bewaartermijnen

Wanneer je je inschrijft voor een evenement van CWI via onze website, bewaart CWI je gegevens tot 1 maand na dat het betreffende evenement plaatsvond. Als je je inschrijft voor een betaald evenement, bewaart CWI je gegevens gedurende een periode van 10 jaar, in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn.

Webformulieren

Via onze website kun je formulieren invullen voor wisselende doeleinden. Zo kun je je bijvoorbeeld een feedbackformulier invullen. Als je een dergelijk formulier via onze website invult, kan CWI de volgende gegevens van jou verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • organisatie, waarbij je werkzaam bent
 • organisatiesector, waarin je werkzaam bent
 • functie
 • eventuele overige informatie die je vrijwillig invult

Rechtsgrond

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou voor de betreffende dienst door CWI (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Bewaartermijnen

Als je een websiteformulier invult, bewaren we je gegevens voor zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan en tot 1 maand hierna voor eventuele vervolgvragen.

Uitnodigingen per mail van CWI

CWI verstuurt je per e-mail uitnodigingen voor voor jou relevante bijeenkomsten op het CWI. Als je je aanmeldt, kan CWI de volgende gegevens van je verwerken:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • organisatie, waarbij je werkzaam bent

Rechtsgrond

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou tot het toesturen van de uitnodigingen (artikel 6 lid 1 sub b AVG). Iedere e-mail van CWI bevat onderaan instructies hoe je je kunt afmelden.

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doelstelling. Nadat je je hebt afgemeld, worden je gegevens verwijderd.

Ontvangers van je gegevens

De door jou verstrekte gegevens worden alleen aan derde partijen verstrekt als dit noodzakelijk is om de betreffende dienst aan jou te kunnen leveren.

Verder verstrekt CWI de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen als je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van een fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval is CWI wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 • Beveiliging
 • We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen:
 • ons systeem is alleen toegankelijk vanuit het CWI-netwerk en via een beveiligde VPN-verbinding;
 • we maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van datatransfers te waarborgen;
 • we treffen organisatorische toegangsmaatregelen;
 • we treffen fysieke toegangsmaatregelen.

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • je kunt een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn;
 • je kunt een verzoek indienen om inzage te verkrijgen in de gegevens die we van jou verwerken;
 • je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens, als we je gegevens verwerken op basis van een eigen gerechtvaardigd belang of op basis van de uitvoering van een taak van algemeen belang;
 • je kunt een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van je gegevens ten aanzien van de verwerking van gegevens waartegen je bezwaar hebt gemaakt, die je onrechtmatig acht, waarvan je de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist of wanneer we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je ze nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
 • je kunt een overzicht, in een gestructureerde en gangbare vorm opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener;
 • je kunt de door jou gegeven toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Zo kun je bijvoorbeeld je toestemming tot het versturen van uitnodigingen intrekken door de instructies in de betreffende e-mail te volgen. Het intrekken van je toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking daarvan.

Als je van mening bent dat CWI niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij CWI. Als jij en CWI er echter niet samen uitkomen en het antwoord van CWI op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over CWI in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met CWI via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. CWI kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

Wijziging privacyverklaring

CWI behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens algemeen

CWI

Science Park 123

1098 XG Amsterdam

privacy@cwi.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 juli 2018.