Ton de Kok benoemd tot directeur CWI

Het bestuur van de stichting NWO-I, de institutenkoepel van NWO, benoemt prof. dr. Ton de Kok tot directeur van CWI. De Kok volgt per 1 oktober 2020 de huidige directeur prof. dr. Jos Baeten op, die het instituut sinds 2011 leidde en met pensioen gaat.

Publicatiedatum
6 augustus 2020

Het bestuur van de stichting NWO-I, de institutenkoepel van NWO, benoemt prof. dr. Ton de Kok tot directeur van CWI. De Kok volgt per 1 oktober 2020 de huidige directeur prof. dr. Jos Baeten op, die het instituut sinds 2011 leidde en met pensioen gaat.

‘Als nieuwe directeur van het CWI hoop ik bij te dragen aan de positionering van wiskunde en informatica als wetenschappelijke disciplines die cruciaal zijn om de wereld om ons heen te begrijpen en mooier te maken’, aldus De Kok.

Schaarse middelen
Het inzetten van wiskunde en andere wetenschappelijke kennis voor een betere wereld begon voor De Kok al eind jaren tachtig, toen hij na zijn promotie aan de Vrije Universiteit Amsterdam in dienst trad bij Philips. Daar wilde hij logistiek en productie beter laten aansluiten op elkaar en op de markt. De Kok: ‘Beslissers in die processen zien zich voortdurend geconfronteerd met onzekerheden in de vraag naar producten, evenals de tijd die nodig is om die producten bij de klant te krijgen. Dat is temeer het geval als de beslissers zich bevinden te midden van een enorme complexiteit aan interacties binnen hun bedrijf en met andere betrokken bedrijven. Door het beschrijven van wetmatigheden in de ondubbelzinnige taal van de wiskunde heb ik geleerd hoe we schaarse middelen zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten om de mensheid te blijven voorzien van voedsel, kleding, communicatiemiddelen, et cetera.’

Alles uit kennis en kunde halen
Op dit moment is De Kok verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven als hoogleraar Kwantitatieve analyse van logistieke managementproblemen. ‘Als directeur van het CWI hoop ik verder te helpen bij het vinden van de juiste verbindingen tussen de wetenschappelijke uitdagingen waar we aan werken en de maatschappelijke vraagstukken van de 21e eeuw: schaarste van mensen, middelen en grondstoffen en het benutten van de technologische mogelijkheden die ons ter beschikking staan. We zijn het verplicht aan de samenleving om alles uit onze kennis en kunde te halen wat erin zit.’

Feiten versus meningen
Daarbij wil De Kok zich als directeur van het CWI blijven inzetten voor een duidelijke scheiding tussen feiten en wetmatigheden aan de ene kant, en meningen aan de andere kant. De Kok: ‘Juist in een tijd waarin het lijkt of ieder zijn eigen waarheid meent te kunnen definiëren, is die scheiding belangrijk. In een wereld waarin steeds meer data wordt gegenereerd, stelt de informatica ons in staat om efficiënt wetmatigheden te bevestigen, deze in te zetten voor een beter gebruik van schaarse middelen, en nieuwe wetmatigheden aan te wijzen. Voor vrijwel alle wetenschappelijke disciplines is de wiskunde de ondubbelzinnige taal waarin wetten en wetmatigheden kunnen worden uitgedrukt.’