Missie, visie, kernwaarden CWI

Missie

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationaal onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het CWI verricht fundamenteel onderzoek op het gebied van wiskunde en informatica en draagt kennis op deze gebieden over aan de maatschappij, in het bijzonder aan het bedrijfsleven.

Visie

Resultaten op het gebied van wiskunde en informatica zijn de onzichtbare drijfveren  van onze economische groei en welvaart en zijn onmisbaar voor vooruitgang in andere wetenschapsgebieden. Met nieuwe inzichten en krachtige instrumenten dragen wiskunde en informatica bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen op uiteenlopende terreinen, waaronder energie, gezondheidszorg, klimaat, communicatie, mobiliteit en veiligheid. Als nationaal platform voor wiskunde en informatica wil het CWI zijn rol als belangenbehartiger en beleidsbepaler voor deze onderzoeksgebieden uitbreiden en versterken. Om dit te bereiken investeert het CWI in risicovol maar veelbelovend langetermijnonderzoek. Daarnaast is het CWI een kweekvijver voor toponderzoekers en jong talent waarbij de overdracht van nieuwe ideeën en expertise centraal staat. Dit doet het CWI niet alleen via wetenschappelijke publicaties en lezingen, maar ook door het opleiden van jonge onderzoekers, de doorstroom van talentvolle onderzoekers naar het bedrijfsleven,  het oprichten  van spin-off bedrijven, samenwerking met publieke en private partners en het beschikbaar stellen van innovatieve softwaretools  aan onderzoekers en het bedrijfsleven.

Onze kernwaarden

De identiteit van het CWI is gebaseerd op drie kernwaarden die als leidraad dienen voor het instituut en zijn onderzoekers. Deze kernwaarden zijn:

  • Talent – Het CWI is een kweekvijver voor (inter)nationaal talent. Samenwerking tussen toptalenten leidt tot grensverleggende resultaten.
  • Inventie – Aan innovatie ligt vaak fundamenteel onderzoek ten grondslag. CWI  acht daarom fundamenteel onderzoek van het hoogste belang.
  • Betrokkenheid – Onderzoek bij CWI wordt geïnspireerd door praktische vraagstukken en leidt tot baanbrekende oplossingen voor het bedrijfsleven en de maatschappij

Mijlpalen

Het CWI heeft een unieke verzameling van getalenteerde onderzoekers. Sinds de oprichting in 1946 zijn meer dan 180 wetenschappers van het instituut aangesteld als hoogleraar op een universiteit. Tot de onderzoekers behoren een Spinozaprijswinnaar, 22 onderzoekers met een NWO Vernieuwingsimpuls-toekenning en een ontvanger van een ERC Starting Grant.  CWI kent een lange traditie van toponderzoek dat zowel fundamenteel van aard als maatschappelijke relevant is. Het instituut bouwde de eerste Nederlandse computer, berekende de dijkhoogtes voor de Deltawerken, sloot Europa aan op het internet, ontwikkelde de programmeertaal Python waarin onder andere Google geprogrammeerd is, berekende de dienstregeling voor de NS, kraakte de RSA-512 internetbeveiliging en ontwikkelde de open source database-applicatie MonetDB. Meer recente hoogtepunten zijn het breken van de MD5-hashfunctie, het inzetten van domeinspecifieke programmeertalen voor forensisch onderzoek en onderzoek naar intelligente netwerken voor de energiedistributie van de toekomst. CWI speelt een centrale rol in verschillende programma’s en organisaties, en biedt onder andere onderdak aan de W3C Benelux Office en het Platform Wiskunde Nederland. Sinds de oprichting zijn uit het CWI zijn 26 spin-off bedrijven voortgekomen die gezamenlijk een miljoenenomzet vertegenwoordigen.

Klik hier voor meer mijlpalen van het CWI