ANBI

Het Centrum Wiskunde & Informatica heeft per 1 januari 2013 de ANBI-status toegewezen gekregen.

Het Centrum Wiskunde & Informatica heeft per 1 januari 2013 de ANBI-status toegewezen gekregen.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie over de ANBI-status is te vinden op de ANBI-website.

Dergelijke bijdragen aan het CWI komen zo volledig ten goede aan de wetenschap. Het ministerie van OCW heeft een brochure uitgebracht met meer informatie over 'Geven aan wetenschappelijk onderzoek'.

 

Bij de ANBI-status hoort een publicatieplicht van de hierna vermelde gegevens:

Statutaire en publiek bekende naam:
Stichting Centrum Wiskunde & Informatica (Centrum Wiskunde & Informatica)

KVK-nummer:
41198731

Fiscaal nummer:
0029.53.390

Post- en bezoekadres:
Zie contactpagina.

Doelstelling:
Het CWI heeft als doel het instandhouden van een nationaal instituut voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de wiskunde en informatica, het bevorderen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van wiskunde en informatica en het bevorderen van overdracht van verworven kennis naar de samenleving, het bedrijfsleven, het hoger en wetenschappelijk onderwijs en naar de nationale en internationale wetenschappelijke gemeenschap.

Meer informatie is te vinden op onze pagina Missie.

Actueel beleidsplan:
Het CWI heeft voor de periode 2013-2018 vijf strategische thema's vastgesteld. Meer informatie is te vinden bij Onderzoeksthema's CWI.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid:
De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding, de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid van het CWI is belegd bij de algemeen directeur. Over het gevoerde beleid en het gerealiseerde instituutsbeheer legt de algemeen directeur verantwoording af aan het CWI-bestuur. Het bestuur ontvangt hooguit een vergoeding voor gemaakte onkosten. Salariëring van de algemeen directeur en de overige personeelsleden van CWI vallen binnen de door de CAO Onderzoeksinstellingen gestelde kaders.

Verslag activiteiten:
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u hier.

Financieel verslag:
Een verkort financieel jaarverslag 2016 is op te vragen via deze link.