Klachtenregeling Seksuele Intimidatie, Agressie of Geweld (SIAG)

(Zie Cao-OI 1.5.22)   Artikel 1  Algemeen   lid 1 Deze gedragscode heeft tot doel de bevordering van respectvolle omgangsvormen tussen medewerkers onderling, en tussen medewerkers en de organisatie, om zodoende binnen CWI een gezond en veilig werkklimaat te waarborgen.   lid 2 De Gedragscode strekt zich eveneens

(Zie Cao-OI 1.5.22)

 

Artikel 1  Algemeen

 

lid 1

Deze gedragscode heeft tot doel de bevordering van respectvolle omgangsvormen tussen medewerkers onderling, en tussen medewerkers en de organisatie, om zodoende binnen CWI een gezond en veilig werkklimaat te waarborgen.

 

lid 2

De Gedragscode strekt zich eveneens uit tot derden die, in verband met voorvallen tijdens of in verband met het werk, willen klagen over een werknemer van CWI en tot klachten over derden die tijdelijk op het CWI aanwezig zijn.

 

Artikel 2 Gewenst gedrag

 

Lid 1

Medewerkers bejegenen elkaar collegiaal zonder onderscheid naar bijvoorbeeld ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, geloofsovertuiging, leeftijd, afkomst en etnische afstamming.

 

Lid 2

Een medewerker die in zijn werksituatie ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag signaleert, probeert dit binnen de eigen groep of afdeling, eventueel in overleg met de leidinggevende aan de orde te stellen.

 

Lid 3

De (direct)leidinggevende dient een zodanige werkomgeving en -klimaat te creëren dat ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag niet voorkomen.

 

Artikel 3  Begrippen

 

Seksuele intimidatie:

 

Elke vorm van seksueel getint gedrag waarvan iemand niet is gediend;

iedereen bepaalt voor zichzelf of het gedrag van de ander aanvaardbaar, dan wel beledigend of bedreigend is.

 

Agressie, geweld en pesten:

 

Voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek of digitaal wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen tijdens of in verband met het werk. Hieronder vallen onder meer treiteren, schelden, kwetsen en vernederen. Andere vormen zijn grapjes maken ten koste van het slachtoffer, negeren of sociaal isoleren, beschadigen van eigendommen en gebaren maken. 

 

Klager:

 

De persoon die zich wendt tot een vertrouwenspersoon dan wel een klacht indient op grond van deze Gedragscode.

  

Aangeklaagde:

De persoon over wie een vertrouwenspersoon wordt benaderd, dan wel tegen wie een klacht wordt ingediend.

 

Interne vertrouwenspersoon:

De door de Directie, met instemming van de Ondernemingsraad, benoemde werknemer of werknemers van CWI.

 

Externe vertrouwenspersoon:

 

De door de Directie, met instemming van de Ondernemingsraad, benoemde externe deskundige.

 

Klachtadviescommissie

De conform de Uitvoeringsregeling Individueel Klachtrecht door het Bestuur benoemde klachtadviescommissie.

 

Artikel 4  Vertrouwenspersoon

 

lid 1

Een vertrouwenspersoon is belast met de eerste opvang van de klager.

 

lid 2

Een vertrouwenspersoon handelt en bemiddelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van de klager en waarborgt de vertrouwelijkheid.

 

lid 3

 

De vertrouwenspersoon signaleert knelpunten en adviseert de Directie en de Ondernemingsraad gevraagd en ongevraagd.

De vertrouwenspersoon verzorgt jaarlijks een geanonimiseerde rapportage voor het Sociaal Jaarverslag.

 

lid 4

Een vertrouwenspersoon wordt benoemd voor een termijn van vier jaar en is herbenoembaar.

 

Artikel 5 Faciliteiten

 

Lid 1

De werkgever biedt de interne vertrouwenspersoon de nodige faciliteiten waardoor hij op vertrouwelijke wijze kan worden geraadpleegd. Verder biedt de werkgever de interne vertrouwenspersoon de mogelijkheid zich op kosten van de werkgever nader te bekwamen voor de functie.

 

Lid 2

De interne vertrouwenspersoon heeft minimaal recht op twee scholingsdagen per jaar.

 

Lid 3

De activiteiten van de interne vertrouwenspersoon vinden plaats onder werktijd, of - als dat niet mogelijk is - worden als (over)werk aangemerkt.

 

Artikel 6  Procedure

 

lid 1

Een werknemer die geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie en/of

agressie, geweld of pesten kan aangifte doen en/of zich wenden tot een interne of de externe vertrouwenspersoon, en/of een klacht indienen.

 

lid 2

Indien een werknemer zich wendt tot een vertrouwenspersoon worden de gebeurtenissen uitgebreid besproken, zonder dat daarbij direct tot onderzoek hoeft te worden overgegaan; doorverwijzing naar hulpverleningsinstanties buiten CWI is mogelijk.

 

Artikel 7  Klacht

 

De klager kan een klacht indienen bij de Klachtadviescommissie op grond van de Uitvoeringsregeling Individueel Klachtrecht.

 

Artikel 8  Slotbepalingen

 

lid 1

De werkgever draagt er zorg voor dat de rechtspositie van de interne vertrouwenspersoon niet nadelig zal worden beïnvloed door het optreden als vertrouwenspersoon.

 

lid 2

De vertrouwenspersoon is geen verantwoording schuldig aan de eigen leidinggevende, maar aan het Bestuur, waarbij de vertrouwelijkheid van informatie wordt gerespecteerd.

 

lid 3

De vertrouwenspersoon geniet verschoningsrecht.