CWI beleid Open Access

Let op: Deze versie is uit 2013 en is inmiddels vervangen door versie 2015 Achtergrond en definities


Let op: Deze versie is uit 2013 en is inmiddels vervangen door versie 2015

 

Achtergrond en definities

Voor NWO is vrije toegang tot resultaten van onderzoek, Open Access (OA), een actiepunt binnen het speerpunt ‘Kennisbenutting stimuleren en faciliteren’. Publicaties gefinancierd met NWO-middelen, dienen daarom, afgezien van andere publicatiemogelijkheden, via een ‘Open Access’ regeling zo snel mogelijk toegankelijk te zijn voor het publiek. Het gegeven dat NWO in hoofdzaak uit publieke middelen wordt gefinancierd, is daar uiteraard niet vreemd aan.

Auteursrechten mogen slechts overgedragen worden aan derden voor zover daardoor de mogelijkheid om via Open Access te publiceren niet wordt geblokkeerd. Binnen Open Access worden verschillende wegen bewandeld.

Golden Road

NWO propageert onderzoekers te opteren voor de zogenoemde Golden Road, dat wil zeggen publiceren in wetenschappelijke Open Access-tijdschriften of –boeken met waarborging van de wetenschappelijke kwaliteit door peer-review. De Nederlandse wiskunde en informatica geniet internationaal een zeer vooraanstaande positie zowel wat betreft de kwaliteit van het onderzoek als van de daaruit voortvloeiende publicaties en citaties. De zichtbare aanwezigheid in de top van citatie- en impactanalyses is gebaseerd op een groot aantal publicaties in tijdschriften met hoge impactfactoren. Er verschijnen steeds meer open access-tijdschriften, maar die hebben zich vaak nog niet voldoende bewezen om een hoge impactfactor te verkrijgen. De Golden Road is daarom in vele gevallen niet verenigbaar met het beoogde kwaliteitskeurmerk.

Green Road

Een alternatieve weg is de Green Road. Hierbij worden (pre-)publicaties in een publieke database geplaatst, bijvoorbeeld een repository van eigen vakgebied of eigen universiteit/instituut. Deze Green Road is voor wiskunde en informatica in principe voor alle publicaties te realiseren en wordt in onderstaande beleidslijn nader uitgewerkt.

 

CWI beleidslijn Open Access van publicaties per 1 januari 2013

1)   CWI onderschrijft het belang van zo vrij mogelijke toegang tot de publicaties van het (mede) door CWI gefinancierde onderzoek en kiest daartoe voor een Open Access beleid.

2)   CWI stelt in dat kader als voorwaarde dat publicaties die uit (mede) door CWI gefinancierd onderzoek voortvloeien (ook) publiek toegankelijk worden gepubliceerd op een van de volgende wijzen:
a.  publicaties worden naast plaatsing in een regulier tijdschrift ook geplaatst in een publieke database, namelijk de CWI-repository.
b.  publicaties worden gepubliceerd in wetenschappelijke Open Access-tijdschriften of –boeken met waarborging van de wetenschappelijke kwaliteit door peer-review (zie punt 4).

3)   Met betrekking tot plaatsing van publicaties in de CWI-repository naast publicatie in een regulier tijdschrift wordt het volgende opgemerkt:
a.  Vrijwel alle tijdschriften staan de auteur toe een eigen versie van de publicatie online te archiveren, d.w.z. beschikbaar te stellen op de eigen website, op de website van universiteit of instituut, of via een online repository of e-print server. Het gaat hierbij om de finale autereursversie van het manuscript (post-refereeing) en niet om de pdf van de versie die door het tijdschrift wordt gepubliceerd.
b.  Sommige tijdschriften hanteren een embargo-periode voordat een Open Access-versie beschikbaar gesteld mag worden. Een dergelijk embargo dient uiteraard nageleefd te worden, het gaat er om de publicatie zo snel als mogelijk is publiekelijk beschikbaar te stellen.
c.  Bij tijdschriften die de auteur niet standaard het recht geven een eigen versie op een Open Access wijze te archiveren, dient dit recht door middel van een toevoeging bij de publicatie-overeenkomst geregeld te worden. Het is de taak van de onderzoeker na te gaan of dit recht bestaat en dit zo nodig aanvullend te regelen voorafgaand aan publicatie. Een overzicht van het OA-beleid per tijdschrift wordt bijgehouden op de website www.sherpa.ac.uk/romeo/
d.  Met het oog op de vindbaarheid van publicaties dient gebruik gemaakt te worden van de CWI-repository in plaats van de persoonlijke website van de onderzoeker. Op de persoonlijke website kan natuurlijk wel doorgelinkt worden naar de CWI-repository. Op de centrale website is dat al het geval.

4)   Met betrekking tot publicatie in Open Access tijdschriften of boeken en impactfactoren is er nog een traject af te leggen, er zullen naar verwachting echter steeds meer tijdschriften verschijnen met hoge impactfactoren.

5)   Deze beleidslijn geldt voor alle publicaties die vanaf 01-01-2013 voortkomen uit zowel nieuwe als lopende CWI-projecten en –programma’s.

 

Implementatie

CWI-cluster en – groepsleiders en de instituutsdirecteur dragen de (eind)verantwoordelijkheid voor de lopende projecten in hun cluster, groep resp. instituut. Tot deze verantwoordelijkheid behoort ook het invulling geven aan bovenstaande beleidslijn ‘Open Access voor publicaties’. Zij moeten het voortouw nemen om vanaf nu de publicaties die voortkomen uit CWI-projecten (ook) op een Open Access wijze te publiceren en waar opportuun ook mede-indieners en projectmedewerkers te informeren en aan te moedigen deze beleidslijn te volgen.

 

Vergoeding van kosten Open Access publicaties

Vergoeding van de Article Processing Charges (APC) kan worden aangevraagd door de hoofdaanvrager van een NWO-project bij het Stimuleringsfonds Open Access Publicaties op de NWO-website; voor ieder NWO-project is maximaal € 5000 beschikbaar. Er is tevens een Stimuleringsfonds voor Open Access Conferentiebijdragen. Organisatoren van een wetenschappelijke conferentie die een sessie over Open Access willen inbouwen, kunnen daarvoor subsidie aanvragen.

 


Back to Open Access portal